404 Not Found


nginx
Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół PL | Politechnika Lubelska

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół PL

---------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej Zarząd postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zebranie członków w dniu 14 września 2021 roku o godzinie 14.45 w pierwszym terminie i o godzinie 15.00 w drugim terminie.

Zebrania odbędą się w Sali Senatu Politechniki Lubelskiej ulica Nadbystrzycka 38D.

Głównymi tematami obrad będą:

1.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

2.Przyjęcie sprawozdania Zarządu

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa na posiedzeniu.

 

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej nawiązuje do chlubnej i owocnej działalności założonego w 1961 r. Towarzystwa Przyjaciół Wyższej Szkoły Inżynierskiej, przemianowanego później w Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół WSInż. (1972), a następnie w Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Lubelskiej (1978).

Rektor Stanisław Podkowa przyjmuje sztandar WSInż. ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół WSInż. - wręcza ówczesny Przewodniczący Towarzystwa Mieczysław Martyn.

Podstawowym celem Towarzystwa było udzielanie pomocy młodej uczelni w rozwiązywaniu najważniejszych problemów związanych z jej rozwojem. Towarzystwo wspierało materialnie i organizacyjnie remont pierwszego budynku - pałacu Sobieskich przy ul. Bernardyńskiej 13.

Istotne znaczenie dla rozwoju uczelni w latach 1962-68 miała pomoc finansowa Towarzystwa w zakupie księgozbioru dla biblioteki oraz aparatury, maszyn i urządzeń, stanowiących pierwsze wyposażenie laboratoriów.

Na inaugurację roku akademickiego 1965/66 Towarzystwo ufundowało sztandar, a w następnych latach insygnia rektorskie i dziekańskie oraz stroje dla członków Senatu. Kolejną inicjatywą Towarzystwa było powołanie Komisji ds. studentów, która wspierała rozwój ruchu naukowego, kulturalnego, sportowego, a także świadczyła pomoc studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Pod koniec lat 60-tych Towarzystwo liczyło 1450 członków - osób fizycznych oraz 234 przedsiębiorstwa i instytucje.

Na każdym etapie rozwoju uczelni Towarzystwo odgrywało ważną rolę, wspierając kolejne działania władz. Obecne stowarzyszenie ma wolę i ambicję czynić podobnie na miarę współczesnej rzeczywistości.

W latach 80-tych działalność Towarzystwa zanikła. Po okresie zasadniczych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, w 2000 roku ówczesna Prorektor ds. Nauki Pani prof. Ewa Bojar zainicjowała potrzebę pełniejszej integracji absolwentów uczelni z Politechniką Lubelską. Na panel konferencji dotyczący określenia wzajemnych relacji między uczelnią a absolwentami i firmami, w których pracują bądź nimi zarządzają, zaproszone zostało grono kilkunastu absolwentów, osób, które osiągnęły sukces w biznesie.

Wynikiem tej dyskusji było jednomyślne postanowienie o potrzebie reaktywowania Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej zgodnie z nową ustawą o stowarzyszeniach. W dniu 16.02 2001 roku 15 osobowe grono absolwentów uczelni odbyło zebranie założycielskie i wystąpiło o rejestrację Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 20.09.2001 roku przez Sąd Rejonowy w Lublinie, a Prezesem Zarządu został Wiesław Sikora. Za główne cele Towarzystwo postawiło sobie:

  • Zbliżanie społeczeństwa i społeczności lokalnej do spraw Politechniki Lubelskiej, jej pracowników i studentów oraz przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju uczelni i kreowanie jej pozytywnego wizerunku.
  • Krzewienie tradycji Politechniki Lubelskiej oraz popularyzacja jej działalności i osiągnięć w społeczeństwie i społeczności lokalnej.
  • Promowanie Politechniki Lubelskiej w społeczności lokalnej, w kraju i za granicą.
  • Niesienie pomocy Politechnice Lubelskiej w rozwoju jej bazy materialnej oraz udzielanie pomocy we wszystkich innych, istotnych dla jej rozwoju sprawach.
  • Niesienie pomocy młodzieży studiującej i udzielanie jej wsparcia finansowego w prowadzonej działalności naukowej, kulturalnej i sportowej.
  • Umacnianie i rozwijanie więzi absolwentów i przyjaciół Politechniki Lubelskiej z uczelnią.

W 2004 roku Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Towarzystwo było inicjatorem i współorganizatorem Zjazdów Absolwentów z okazji 50 i 55 lecia uczelni. W każdym ze Zjazdów, które dla wielu z nas stały się okazją do spotkania po latach, wzięło udział blisko 1000 absolwentów i pracowników uczelni.

W okresie 10 letniej (po reaktywacji) działalności, realizując cele statutowe Towarzystwo było i jest inicjatorem wielu ważnych i ciekawych przedsięwzięć.

Najważniejsze z nich to:

  • Znaczące wsparcie finansowe remontu reprezentacyjnej Auli im. St. Podkowy w Wydziale Mechanicznym.
  • Corocznie fundowanie stypendiów dla najwybitniejszych studentów z każdego wydziału uczelni (z 1% podatku od dochodów osobistych swoich członków i sympatyków).
  • Wspieranie finansowe sympozjów i konferencji naukowych organizowanych przez naukowe koła studenckie.
  • Wybór Absolwenta Roku. Tytuł Absolwent Roku stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia osób legitymujących się wybitnym dorobkiem zawodowym, których aktywność w działalności społecznej, gospodarczej, naukowej, politycznej i organizacyjnej w kraju i poza jego granicami przynosi chlubę Politechnice Lubelskiej.

Zarząd Towarzystwa zaprasza wszystkich absolwentów do współpracy.

Aktualnie Towarzystwo liczy 141 członków, a Prezesem Zarządu jest Stanisław Czuba.