404 Not Found


nginx
Cele Towarzystwa | Politechnika Lubelska

Cele Towarzystwa


Celem Towarzystwa jest:

1. Zbliżanie społeczeństwa i społeczności lokalnej do spraw Politechniki Lubelskiej, jej pracowników i studentów oraz przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju Uczelni i kreowanie jej pozytywnego wizerunku.

2. Krzewienie tradycji Politechniki Lubelskiej oraz popularyzacja jej działalności i osiągnięć w społeczeństwie i społeczności lokalnej.

3. Promowanie Politechniki Lubelskiej w społeczności lokalnej, w kraju i za granicą.

4. Niesienie pomocy Politechnice Lubelskiej w rozwoju jej bazy materialnej oraz udzielanie pomocy we wszystkich innych, istotnych dla jej rozwoju sprawach.

5. Niesienie pomocy młodzieży studiującej i udzielanie jej wsparcia finansowego w prowadzonej działalności naukowej, kulturalnej i sportowej.

6. Umacnianie i rozwijanie więzi absolwentów i przyjaciół Politechniki Lubelskiej z Uczelnią.