404 Not Found


nginx
Elektroniczna Rejestracja Kandydatów | Politechnika Lubelska

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów


W Politechnice Lubelskiej prowadzony jest system elektronicznej rejestracji kandydatów na studia (ERK). Kandydaci dokonują rejestracji na stronie internetowej Uczelni.

Ważne informacje:

• Podczas ERK kandydat wprowadza niezbędne dane do ankiety osobowej oraz uzupełnia wymagane informacje w procesie kwalifikacji, dokonuje także opłaty za postępowanie  związane z przyjęciem na studia.

Pełną wymaganą dokumentację na pierwszy rok studiów kandydat składa we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej dopiero po zakwalifikowaniu go do przyjęcia na studia w formie i miejscu wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR).

Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów na określony kierunek studiów w wyznaczonym terminie stanowi potwierdzenie rejestracji kandydata na studia i spowoduje wpisanie kandydata na listę osób zakwalifikowanych na I rok studiów.

• Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

• Powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, będą uzupełniane z list rezerwowych zgodnie z posiadaną liczbą punktów kwalifikacyjnych.

• Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, jeśli na liście przyjętych pozostaną wolne miejsca a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów z wystarczającą liczbą punktów, komisja rekrutacyjna może ogłosić uzupełniający nabór kandydatów.

• Na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej.

• W tym przypadku kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów z potwierdzeniem wniesionej na ten kierunek opłaty rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie ERK.

• Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK uważa się za dostarczone.

• Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z tymi informacjami.

• Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej), niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać skreślony z listy przyjętych na studia.

• Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas ERK. Politechnika Lubelska nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w ERK, autoryzowane osobistym hasłem kandydata.

• Na wybrane kierunki obowiązuje uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (badania lekarskie) - szczegóły strony WKR

• Bieżące, szczegółowe informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów oraz stronie internetowej Uczelni.