404 Not Found


nginx
Ocena pracownika | Politechnika Lubelska

Ocena pracownika

Ocena nauczycieli akademickich

Oceny okresowe nauczycieli akademickich, o których mowa w § 103 ust. 2 Statutu, za okres, który nie został zakończony do dnia wejścia w życie Uchwały Nr 16/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych wyłącznie na pisemny wniosek ocenianego nauczyciela. 

Wówczas stosowane są zasady zawarte w Obwieszczeniu Nr 1/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 14/2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia kryteriów ocen nauczycieli akademickich oraz trybu ich dokonywania w Politechnice Lubelskiej.

 Arkusze okresowej oceny nauczyciela akademickiego


Zasady przeprowadzania ocen według kryteriów, stanowiących Załącznik nr 4 do Statutu Politechniki Lubelskiej, mają zastosowanie do nauczycieli akademickich, którzy nie zgłosili pisemnego wniosku w niniejszej sprawie.

W powyższym przypadku obowiązują zasady i arkusze oceny nauczyciela akademickiego wprowadzone Uchwałą Nr 36/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Politechniki Lubelskiej.

 Arkusze okresowej oceny nauczyciela akademickiego


Ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zasady oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. 

 Arkusze okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi