404 Not Found


nginx
Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) | Politechnika Lubelska

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)

Politechnika Lubelska jako uczelnia publiczna z dniem 1 stycznia 2021 r. została objęta przepisami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), co oznacza obowiązek wdrożenia na naszej Uczelni Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

10 lutego 2021 r. Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater podpisał umowę o zarządzanie PPK z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Instytucja ta została wyłoniona w oparciu o kryteria uwzględniające interes pracowników oraz zaakceptowana przez działające na Uczelni związki zawodowe.


Pracowniczy Plan Kapitałowy to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, z przeznaczeniem na wypłatę zgromadzonych środków po osiągnięciu 60. roku życia.

Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK, będą finansowane z trzech źródeł:

  1. od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy);
  2. od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika);
  3. z Funduszu Pracy – w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania, każda w wysokości 240 zł.

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia, po złożeniu odpowiedniej deklaracji (Formularz nr 3). Natomiast osoby, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia, mogą obniżyć wpłatę podstawową do 0,5% swojego wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie (Formularz nr 4).

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy pracownicy Politechniki Lubelskiej oraz osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia (podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym), którzy ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 55 roku życia, za których Uczelnia odprowadza składki emerytalno-rentowe. Na swój wniosek do PPK mogą przystąpić także Pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia, a nie ukończyli 70 lat (Formularz nr 2). Nie ma możliwości zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 70 rok życia.

Pracowników zatrudnionych w Politechnice Lubelskiej po 1 stycznia 2021 r. obowiązuje wymóg posiadania co najmniej 3-miesięcznego stażu pracy (do którego wlicza się również okresy zatrudnienia na Politechnice Lubelskiej z poprzednich 12 miesięcy). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik zostanie automatycznie zapisany do Programu.

Udział w Pracowniczym Planie Kapitałowym jest dobrowolny, dlatego pomimo automatycznego zapisu wszystkich pracowników, którzy ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 55 roku życia, istnieje możliwość rezygnacji. W tym celu niezbędna jest deklaracja rezygnacji z PPK (Formularz nr 1). Pracownik, który zrezygnuje z PPK, co cztery lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r., będzie jednak do niego automatycznie zapisywany. Jeżeli nadal nie wyrazi chęci dokonywania wpłat, będzie musiał złożyć pracodawcy kolejne oświadczenie o rezygnacji. Pracodawca będzie mieć natomiast ustawowy obowiązek poinformowania pracownika o zbliżającej się dacie ponownego rozpoczęcia dokonywania wpłat. 

W każdym momencie można wrócić do oszczędzania w ramach PPK poprzez złożenie wniosku o ponowne dokonywanie wpłat. 

Środki gromadzone w ramach PPK są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 roku życia (np. w przypadku poważnej choroby lub zakupu mieszkania /budowy domu na kredyt).


Wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji dostępne są poniżej oraz w budynku stołówki na stoliku przed Działem Spraw Osobowych (I piętro).

Wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do dnia 10 kwietnia 2021 r. w Dziale Spraw Osobowych (pokój 105).


Szczegółowe informacje o PPK znajdują się na stronie PKO TFI https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/ oraz pod numerami telefonów: 801 32 32 80, 22 358 56 56 oraz 603 457 210.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi Programu: prezentacją oraz zbiorem pytań i odpowiedzi.

Planowane są również dwa spotkania stacjonarne na Uczelni z przedstawicielami PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. O szczegółach poinformujemy niebawem.