404 Not Found


nginx
Badania Naukowe | Politechnika Lubelska

Badania Naukowe

Jednostki prowadzące badania naukowe w Politechnice Lubelskiej to: wydział, katedra, zakład, laboratorium uczelniane lub wydziałowe, centrum i studium, powołane do spełnienia określonych zadań.
W obowiązującym obecnie systemie finansowania nauki, badania naukowe dzielimy na następujące grupy w zależności od źródła ich finansowania:

  • badania wynikające z działalności statutowej Uczelni w dziedzinie nauki;
  • badania podporządkowane rozwojowi i doskonaleniu kadry;
  • projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki;
  • projekty naukowo-badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań
    i Rozwoju;
  • projekty badawcze specjalne;
  • badania naukowe realizowane w ramach umów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i międzynarodowych programów edukacyjnych;
  • prace badawczo-rozwojowe wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych,
  • inne prace badawcze, w szczególności współfinansowane z różnych programów Unii Europejskiej.

Obowiązujący obecnie i ciągle doskonalony system organizacji i zarządzania badaniami naukowymi ukierunkowany jest na stwarzanie optymalnych warunków prowadzenia badań i rozwoju kadry naukowej Uczelni. Jego miernikami są takie wskaźniki jak: liczba uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych, liczba publikacji znajdujących się na liście filadelfijskiej oraz liczba cytowań prac z afiliacją Politechniki Lubelskiej.

KIERUNKI BADAWCZE w PL

SPRAWOZDANIA

KRAJOWE PROJEKTY BADAWCZE

BIURO ds BADAŃ NAUKOWYCH i WSPÓŁPRACY z ZAGRANICĄ

FORMULARZE

KONFERENCJE

PATENTY PL