404 Not Found


nginx
Jednostki Ogólnouczelniane | Politechnika Lubelska

Jednostki Ogólnouczelniane

W Politechnice działają podległe rektorowi jednostki ogólnouczelniane, realizujące wyodrębnione zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.
Jednostki ogólnouczelniane tworzy, przekształca, zmienia ich nazwę i likwiduje rektor.
Jednostkami ogólnouczelnianymi w Politechnice Lubelskiej są:

  • Centrum Informacji Naukowo-Technicznej,
  • Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej,
  • Centrum Promocji i Informacji
  • Uczelniane Biuro Projektów,
  • Biuro Karier i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym,
  • Biuro Kształcenia Międzynarodowego,
  • Biuro Rzecznika Patentowego,
  • Centrum Informatyczne,
  • Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

Centrum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, usługowych, dydaktycznych i wydawniczych, w skład której chodzą jednostki działalności podstawowej: Biblioteka, Wydawnictwo, Ośrodek Analiz Bibliometrycznych.

Centrum organizacyjnie i funkcjonalnie podlega prorektorowi ds. nauki.

Regulamin Centrum wydany został Zarządzeniem Nr R-77/2019 Rektora Politechniki Lubelskie z dnia 5 grudnia 2019 r. 

Więcej o Centrum Politechniki Lubelskiej


SZKOŁA DOKTORSKA W PL

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej utworzona została na podstawie Zarządzenia Nr R-21/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej wprowadzony został Uchwałą Nr 20/2019/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Więcej o Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej 


CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI

Centrum Promocji i Informacji Politechniki Lubelskiej utworzone zostało Zarządzeniem Nr R-43/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 września 2019 r. 

Centrum Promocji i Informacji kompetencyjnie i organizacyjnie podlega rektorowi.

Regulamin Centrum wprowadzony został Zarządzeniem Nr R-31/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 lipca 2019 r. 


UCZELNIANE BIURO PROJEKTÓW

Uczelniane Biuro Projektów Politechniki Lubelskiej utworzone zostało Zarządzeniem Nr R-84/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 października 2020 r. 

Uczelniane Biuro Projektów kompetencyjnie i organizacyjnie podlega prorektorowi ds. nauki.

Więcej o Uczelnianym Biurze Projektów Politechniki Lubelskiej


BIURO KARIER i WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Zakres zadań Biura Karier i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym określa Zarządzenie Nr R-47/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2019 r. 

Biuro podlega prorektorowi ds. ogólnych i rozwoju. 

Więcej o Biurze Karier i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Lubelskiej


BIURO KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO

Biuro Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej utworzone zostało Zarządzeniem Nr R-52/2016 z dnia 13 października 2016 r. na podstawie Uchwały Nr 39/2016/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 13 października 2016 r. 

Biuro podlega prorektorowi ds. studenckich.

Więcej o Biurze Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej


BIURO RZECZNIKA PATENTOWEGO

Biuro Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej utworzone zostało Zarządzeniem Nr R-6/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. 

Biuro podlega rektorowi.

Więcej o Biurze Rzecznika Patentowego Politechniki Lubelskiej


CENTRUM INFORMATYCZNE

Centrum Informatyczne Politechniki Lubelskiej utworzone zostało w 2003 r.

Jego podstawowym zadaniem jest tworzenie, utrzymanie i rozwijanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią.

Centrum opracowuje również materiały i dokumentację oraz prowadzi szkolenia w zakresie rozwijanych systemów informatycznych.

Centrum Informatyczne koordynuje zakupy sprzętu i oprogramowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych uczelni.

Szczegółowy zakres zadań oraz strukturę organizacyjną Centrum określa Zarządzenie Nr R-36/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej.

Więcej o Centrum Informatycznym Politechniki Lubelskiej


CENTRUM INNOWACJI i TRANSFERU TECHNOLOGII

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej utworzone zostało Zarządzeniem Nr R-50/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 października 2016 r. na podstawie Uchwały Nr 37/2016/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z  dnia 13 października 2016 r. 

Centrum podlega prorektorowi ds. ogólnych i rozwoju.

Zadania, zakres działania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin wydany Zarządzeniem Rektora Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej