404 Not Found


nginx
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia | Politechnika Lubelska

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) funkcjonujący na Politechnice Lubelskiej został wprowadzony w celu stałego podnoszenia jakości procesu kształcenia, pogłębiania współpracy krajowej i międzynarodowej w obszarze dydaktyki oraz umacniania pozycji Politechniki Lubelskiej w obszarze szkolnictwa wyższego.

System dostosowany jest zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych uregulowań Uczelni, uwzględniających jej specyfikę. System stanowi zbiór powiązanych ze sobą i oddziaływujących na siebie elementów, dotyczących organizacji, nadzoru i doskonalenia procesu kształcenia w aspekcie spełniania potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy. Założeniem systemu jest stała weryfikacja procesu dydaktyki w Politechnice Lubelskiej oraz jego samodoskonalenie.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia uwzględnia specyfikę jednostek Uczelni, stosowane dobre praktyki i doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, a także opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Podnoszenie jakości, realizowane przy udziale wszystkich pracowników, studentów i doktorantów, jest procesem ciągłym, obejmującym wszystkie etapy i formy kształcenia oraz dotyczy ogółu aspektów mających wpływ na jego właściwe przeprowadzanie.

Dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia studentów należy do obowiązków całej społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej.