404 Not Found


nginx
Cele Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia | Politechnika Lubelska

Cele Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Ogólnym celem funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej jest doskonalenie procesu kształcenia studentów w taki sposób, aby umożliwić im harmonijne wejście w życie społeczne i zawodowe, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, przy upowszechnianiu idei uczenia się przez całe życie. Efektem procesu jest nabywanie i podwyższanie kompetencji osób uczących się, co umożliwi im dostosowanie się do zmieniających się funkcji i ról w otoczeniu gospodarczym oraz społecznym.

Za cele szczegółowe Systemu uznaje się:

 1. stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach edukacji,
 2. powiązanie obszarów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju oraz regionu, a także Misją i Strategią Uczelni,
 3. powiązanie systemu kształcenia z prowadzonymi badaniami naukowymi,
 4. zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju kadry dydaktycznej,
 5. zwiększenie podmiotowości osób uczących się w procesie kształcenia oraz ich mobilności w kraju i za granicą,
 6. zapewnienie właściwych warunków realizacji procesu kształcenia wraz z ciągłym ich doskonaleniem,
 7. prowadzenie właściwej działalności informacyjnej w celu upowszechniania wiedzy na temat oferty dydaktycznej, jakości kształcenia oraz poziomu wykształcenia absolwentów Uczelni.

W dążeniu do realizacji przyjętych celów Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje:

 1. ciągłe monitorowanie zakładanych efektów kształcenia, w tym pod kątem ich zgodności z oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych i potrzebami rynku pracy,
 2. ocenę i doskonalenie realizowanego procesu kształcenia, zwłaszcza w aspekcie stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia,
 3. ocenę jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia,
 4. ocenę jakości i warunków prowadzenia procesu kształcenia,
 5. ocenę dostępności informacji na temat realizowanego procesu kształcenia.

Elementem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest także wypracowywanie, dobór, aktualizacja i doskonalenie instrumentów służących realizacji przyjętych celów i zadań.