404 Not Found


nginx
Organizacja Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia | Politechnika Lubelska

Organizacja Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie Uczelni sprawuje Rektor Politechniki Lubelskiej.
Elementami struktury Systemu na poziomie uczelnianym są: Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.

Na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, struktura tworzona jest przez:

 • wydziałową komisję ds. jakości kształcenia,
 • pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia,
 • radę programową kierunku studiów.

Do zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia należy koordynacja działań mających na celu ustawiczne doskonalenie i unowocześnianie procesu kształcenia oraz poprawę warunków jego realizacji, a także monitorowanie i doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia poprzez:

 1. inicjowanie zmian w wewnętrznych aktach prawnych niezbędnych do zapewniania jakości kształcenia;
 2. opracowanie i doskonalenie procedur zapewniania jakości kształcenia w Uczelni;
 3. opiniowanie tworzonych programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 4. opiniowanie zmian w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, realizowanych w Uczelni;
 5. opiniowanie wniosków o zniesienie kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 6. formułowanie wytycznych i zaleceń dotyczących działań na rzecz poprawy jakości kształcenia;
 7. sporządzanie raportów wynikowych na podstawie danych z wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz przedstawianie wniosków z ich analiz rektorowi;
 8. przedkładanie rektorowi opinii i wniosków w sprawach związanych z oceną jakości kształcenia;
 9. realizację zadań dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zleconych przez rektora lub prorektora ds. studenckich;
 10. współpracę z dziekanami wydziałów, kierownikami jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych oraz wydziałowymi komisjami ds. jakości kształcenia w sprawach dotyczących jakości kształcenia;
 11. współpracę z Senacką Komisją ds. Kształcenia w sprawach dotyczących jakości kształcenia.

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia powołana została Zarządzeniem Nr R-71/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

 1. bieżące nadzorowanie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 2. kierowanie pracami Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia;
 3. koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami Uczelni w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, w tym akredytacji i badań ankietowych;
 4. przygotowanie corocznego sprawozdania z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i przedłożenie go do zaopiniowania Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia, a po zaopiniowaniu – przekazanie rektorowi Politechniki Lubelskiej w terminie do końca stycznia kolejnego roku.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, w osobie dr Anny Arent, powołany został Zarządzeniem Nr R-4/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r.

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia, rada programowa kierunku

Zadania wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia:

 1. współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 2. opiniowanie nowo projektowanych programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 3. opiniowanie zmian w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 4. opiniowanie wniosków o zniesienie kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 5. przeprowadzanie zbiorczej oceny jakości kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w jednostce organizacyjnej;
 6. przedkładanie dziekanowi opinii i wniosków wynikających z analizy:
  • opinii pracodawców, uzyskanych na podstawie informacji z rynku pracy,
  •  opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w programach studiów kierunków prowadzonych przez wydział;
  • sprawozdań rocznych, przygotowanych przez rady programowe kierunków studiów prowadzonych przez wydział;
 7. analiza wyników studenckiej oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów, a także wyników oceny pracy dziekanatu;
 8. ocena programów studiów pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta oraz możliwości osiągnięcia założonych efektów uczenia się;
 9. przeprowadzanie oceny organizacji procesu dydaktycznego oraz infrastruktury wykorzystywanej w procesie dydaktycznym realizowanym w wydziale;
 10. ocena systemu informacyjnego jednostki pod kątem kompletności i aktualności publikowanych informacji o procesie kształcenia i jego jakości;
 11. wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia;
 12. inicjowanie działań naprawczych związanych z podnoszeniem jakości kształcenia.

Zadania pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia:

 1. bieżące nadzorowanie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej;
 2. kierowanie pracami wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia;
 3. podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziale;
 4. nadzorowanie wdrażania procedur jakości kształcenia na wydziale;
 5. koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi wydziału oraz Uczelni w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, w tym akredytacji i badań ankietowych;
 6. przygotowanie corocznego sprawozdania z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w wydziale i przedłożenie go do zatwierdzenia wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia, a po zatwierdzeniu – przekazanie dziekanowi wydziału oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia w terminie do końca listopada kolejnego roku akademickiego.

Zadania rady programowej kierunku:

 1. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu studiów;
 2. doskonalenie koncepcji kształcenia i programu studiów;
 3. występowanie do dziekana wydziału z inicjatywą wprowadzenia zmian do programu studiów danego kierunku;
 4. uzyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych dotyczących programu studiów oraz przygotowania zawodowego absolwentów;
 5. przeprowadzanie analiz i ocen jakości kształcenia na danym kierunku studiów, w szczególności dotyczących:
  • stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się przez studentów poszczególnych semestrów,
  • wyników egzaminów dyplomowych,
  • obsady zajęć dydaktycznych, realizowanych na danym kierunku studiów,
  • stosowanych metod dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się zakładanych w programie studiów danego kierunku;
 6. przygotowanie rocznego sprawozdania z działań rady programowej kierunku studiów, zawierającego ocenę jakości kształcenia na kierunku studiów, w tym wyniki przeprowadzonych analiz i ocen oraz propozycje zmian doskonalących program studiów danego kierunku.