404 Not Found


nginx
Władze Uczelni | Politechnika Lubelska

Władze Uczelni

Organami kolegialnymi Politechniki Lubelskiej są: Senat, Rada Uczelni, rady dyscyplin naukowych.

Senat jest najwyższą władzą stanowiącą w Politechnice Lubelskiej.

Senat sprawuje pieczę nad poziomem kształcenia i rozwojem uprawianych dziedzin i dyscyplin nauki.

Organem jednoosobowym Politechniki Lubelskiej jest rektor.

Rektor kieruje działalnością Politechniki i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów. 

Politechnika Lubelska posiada trzech prorektorów:

  • prorektora ds. nauki,
  • prorektora ds. ogólnych i rozwoju,
  • prorektora ds. studenckich.

Kompetencje prorektorów określa rektor.

Wydziałem kieruje dziekan, który reprezentuje go wobec innych organów Politechniki i jest przełożonym pracowników wydziału.

Rektor
Prorektorzy
Kanclerz/Kwestor
Senat
Rada Uczelni
Rady dyscyplin naukowych