404 Not Found


nginx
Rektor | Politechnika Lubelska

Rektor

Rektor Politechniki Lubelskiej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

tel.  (81) 538.41.00
fax. (81) 538.46.57
e-mail: rektor@pollub.pl, politechnika@pollub.pl
godziny przyjęć: czwartek  godz. 8.00-10.00

Zbigniew Pater urodził się 15 grudnia 1965 r. w Radomyślu nad Sanem. Tamże uczęszczał do szkoły podstawowej, a po jej zakończeniu kontynuował naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Tarnobrzegu. W roku 1985 rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, które ukończył w 1990 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Obróbki Plastycznej (obecnie Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej), gdzie pracuje także obecnie (od 1.01.2009 r.) na stanowisku profesora, sprawując równocześnie funkcję kierownika Katedry (od 1.10.2007).

W 1992 roku, na Politechnice Warszawskiej, ukończył studia podyplomowe Komputerowo Wspomaganego Projektowania Maszyn. Natomiast w grudniu 1994 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej obronił pracę doktorską pt. „Studium teoretyczno-eksperymentalne procesu walcowania poprzeczno-klinowego”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wiesława S. Werońskiego.

W okresie od 1.07.1996 r. do 31.01.1999 r. równolegle z pracą na uczelni wykonuje obowiązki głównego konstruktora w SIPMA S.A. w Lublinie. W zakładzie tym (będącym wiodącym producentem maszyn rolniczych w Polsce) organizuje pracownię studyjną, w której wykonywane są analizy wytrzymałościowe, kinematyczne i dynamiczne różnych maszyn i urządzeń. Ponadto, w ramach grupy kapitałowej SIPMA S.A. (obejmującej wówczas takie zakłady przemysłowe jak: SIPMA S.A. w Lublinie, BIZON Ltd. w Płocku, Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych i kilkanaście innych) przeprowadza informatyzację pracowni konstrukcyjnych, wdrażając m.in. 33 stanowiska CAD 3D, 3 stanowiska MES do analiz wytrzymałościowych i 2 stanowiska MBS do obliczeń zachowań kinematycznych i dynamicznych maszyn i urządzeń.
23 października 2001 roku na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej pozytywnie przeszedł kolokwium habilitacyjne, uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej – metalurgia. Temat rozprawy habilitacyjnej był następujący: „Walcowanie poprzeczno- klinowe odkuwek osiowo-symetrycznych”.

W roku 2003 rozpoczyna pracę, na stanowisku profesora, w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. W szkole tej począwszy od dnia 1 lutego 2006 roku sprawuje funkcję Kierownika Katedry Mechaniki i Budowy Maszyn.
23 lipca 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. inż. Zbigniewowi Paterowi tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Akt nominacyjny został wręczony Nominatowi w Pałacu Prezydenckim w dniu 15.12.2008 roku, tj. w jego 43 urodziny.

W kadencji 2008-2012 prof. Zbigniew Pater sprawował funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Lubelskiej, a od 1.09.2012 roku jest Dziekanem Wydziału Mechanicznego tej Uczelni. Pod jego kierunkiem w roku 2017 Wydział uzyskał najwyższą kategorię naukową A+.

W całym okresie pracy zawodowej w ramach działalności naukowo-badawczej prof. Zbigniew Pater zajmuje się tematyką obróbki plastycznej, głównie obróbki objętościowej, a w szczególności teorią i technologią walcowania poprzeczno-klinowego oraz kucia matrycowego. Jego zainteresowania obejmują także zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnego aparatu matematycznego i wykorzystaniem metod komputerowych w analizie procesów, jak również z poszukiwaniem nowych metod kształtowania plastycznego metali. Aktywnie pozyskuje środki na badania naukowe. Począwszy od roku 1996 uczestniczył w 18 projektach badawczych własnych, celowych i rozwojowych, finansowanych przez KBN, MniSW, NCN, NCBiR, a w 11 z nich sprawował funkcję kierownika. 

Główny wkład do nauki prof. Z. Patera stanowi opracowanie teorii i technologii walcowania poprzeczno-klinowego, obejmujące wprowadzenie szeregu wdrożeń w takich przedsiębiorstwach jak: Daewoo w Lublinie, Sigma SA, Zakłady Kuźnicze Skoczów-Ustroń, Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim, GONAR w Katowicach oraz SIGMA SA. Ponadto, prof. Pater wniósł wkład do: teorii i technologii kuźnictwa (w zakresie roli wypływki w procesie kształtowania oraz konstrukcji maszyn i przyrządów o złożonym ruchu narzędzi kształtujących), mechaniki plastycznego płynięcia (w zakresie interpretacji wyników testów plastometrycznych, stosowanych do wyznaczania krzywych płynięcia oraz do zastosowania metod numerycznych do opracowania modeli materiałowych) i metalurgii (w zakresie analizy numerycznej procesów walcowania poprzecznego i skośnego, w tym nowego procesu walcowania śrubowo-klinowego).

Dorobek naukowy prof. Patera obejmuje: 17 monografii naukowych, 8 podręczników akademickich, 346 artykułów w czasopismach naukowych (w tym około 130 w czasopismach indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus), 114 referatów opublikowanych w materiałach krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Obejmuje on także 1 wzór użytkowy, 127 patentów krajowych oraz 6 patentów europejskich. Jego opracowania były wielokrotnie cytowane: wg bazy Web of Science 971 razy (indeks H = 17); wg bazy SCOPUS 1185 razy (indeks H = 18). Ponadto, wypromował On 6 doktorów nauk technicznych oraz ponad 160 magistrów i inżynierów.

Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał szereg nagród i wyróżnień, w tym: nagrodę Wojewody Lubelskiego (1990), Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych wyróżniających się pracowników nauki (1995), Srebrny Krzyż Zasługi (1999), medal KEN (2003), odznakę honorową „Za zasługi dla wynalazczości” (2012) Medal Prezydenta Miasta Lublin (2016), Medal 700-lecia Miasta Lublin (2017), Srebrną Honorową Odznakę SIMP (2018), Srebrną Honorową Odznakę NOT (2018) oraz wielokrotnie nagrody JM Rektora Politechniki Lubelskiej i JM Rektora PWSZ w Chełmie.

Zakres kompetencji

Insygnia