404 Not Found


nginx
Senat | Politechnika Lubelska

Senat

W skład senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący oraz wybrani przedstawiciele:

  • profesorów i profesorów uczelni (przedstawicieli z poszczególnych wydziałów wybiera się proporcjonalnie do liczebności tej grupy w danym wydziale, z tym że każdy z wydziałów jest reprezentowany przez co najmniej 2 przedstawicieli - ogólna liczba profesorów i profesorów uczelni w Senacie wynosi 20),

  • pozostałych nauczycieli akademickich (w liczbie co najmniej po 1 osobie z wydziału oraz 1 osoba z jednostek międzywydziałowych), 

  • studentów (co najmniej po 1 osobie z wydziału),

  • doktorantów (co najmniej 1 osoba),

  • pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi (2 osoby).

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą: prorektorzy, dziekani, przewodniczący rad dyscyplin naukowych, dyrektor szkoły doktorskiej, którzy nie zostali wybrani do Senatu oraz kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia i przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni (po jednym z każdego związku).

Skład Senatu

Kompetencje Senatu

Komisje senackie